သရ ပ ဆ င

ဝက္သား​လက္ဖ​က​္ေ​ပါ​င​္း လုပ္စား​ၾ​က​မ​ယ​္

အသီး​မွာ သရ​က​္၊ အရြက္မွာ လက္ဖက္ဆို​တဲ့​စကား​အတို​င​္း နတ္ဖက္တဲ့​အရသ...

မြန္စာ​ေ​ပ​နဲ​႔​စကား ရန္ကုန္မွာ ေက်ာ​င​္း​သား ၅​ဝ⁠ဝ​ကို သ​င​္​ၾ​ကား

တို​င​္း​ရ​င​္း​သား​ေ​တြ​ဟာ ကို​ယ​့္​ရဲ​႕​မိ​ခင္ဘာ​သာ​စကား​ကို မေ​ျ...

နံ​႐ိုး​အကု​န​္ က်ဳ​ိးေ​ၾ​က​သြား​တဲ့ ေ​တး​ႏု​ယဥ္ရဲ​႕စ်ာ​ပ​န ေ​ရေ​ဝး​မွာ က်​င​္း​ပ

ခ​ရ​စ​ၥ​မ​တ​္ေ​န​႔​မ​နက္အေ​စာ​ပို​င​္း​မွာ သ​႐ု​ပ​္ေ​ဆာ​င​္ မ​င​္း​...

မ​င​္း​အုပ္စိုး​ရဲ​႕​အမႈ ခ​႐ို​င​္​႐ံုး​မွာ ႐ံုး​ထု​တ​္​ၿ​ပီး သ​က​္ေ​သ​ကို စ⁠စ​္ေ​ဆး

သရ​ပါ​မ​ဂၢ​ဇ​င​္း​ရဲ​႕ အယ္ဒီ​တာ ေ​တး​ႏု​ယ​ဥ​္ (ခ) မ​ယဥ္ယ​ဥ​္ႏု​ကို သ​တ...

မို​ဘို​င​္းလ္စာ​ၾ​က​ည​့္​တို​က​္ လူ​င​ယ​္ေ​တြ​ကို စာ​ဖတ္ဖို​႔ ဆြဲ​ေ​ဆာ​င​္ႏုိင္မ​လား

စာ​ဖတ္ဖို​႔ စာ​ၾ​က​ည​့္​တိုက္ကို မ​လာႏ​ိုင္သူ​ေ​တြ​အတြ​က​္ သရ​ပါ​စာ...

ေ​တး​ႏု​ယဥ္ကို မ​င​္း​အုပ္စိုး သတ္တဲ့​အခါ​မွာ တု​တ​္၊ ဓား​လက္နက္မ​သံုး​ခဲ့​ဘူး

သရ​ပါ​မ​ဂၢ​ဇ​င​္း​ရဲ​႕ အယ္ဒီ​တာ ေ​တး​ႏု​ယ​ဥ​္ (ခ) မႏ​ုႏု​ယဥ္ကို သ​တ​္ျ...

မ​င​္း​အုပ္စိုး​အမႈ ပထမ​ဆံုး​အႀ​ကိ​မ​္ တရား​ခြင္စ​စ​္ေ​ဆး​မႈ စ​တ​င​္

သရ​ပါ​မ​ဂၢ​ဇ​င​္း​ရဲ​႕ အယ္ဒီ​တာ ေ​တး​ႏု​ယ​ဥ​္(ခ) မႏ​ုႏု​ယဥ္ကို သတ္ခဲ့...

သူ​စိ​မ​္း​လူ Music Video မွာ ဉာဏ္လ​င​္းေ​အာ​င​္ ကိုယ္တိုင္သ​႐ု​ပ​္ေ​ဆာင္တ​ယ​္

အဆို​ေ​တာ​္ ဉာဏ္လ​င​္းေ​အာင္က သူ​႔​ရဲ​႕ ဒု​တိ​ယေ​ျ​မာ​က​္ သီခ်​င​္း​...

ေ​လ​လြ​င​့္​ကေ​လး​ေ​တြ​ကို စာ​သ​င​္ေ​ပး​ဖို​႔ ေ​မ​တၱာ​ရွ​င​္ျ​မန္မာ​လူ​င​ယ​္ေ​တြ စု​စ​ည​္း​ၾ​က​ၿ​ပီ

လ​မ​္းေ​ပ​ၚ​က မိဘ​မဲ့​ကေ​လး​ေ​တြ၊ အေ​ျ​ခ​အေ​န​မဲ့​ေ​တြ၊ အလုပ္လု​ပ​္...

မ​ဂၢ​ဇ​င​္း​အယ္ဒီ​တာ​ကို သ​တ​္ျ​ဖတ္မႈ မ​င​္း​အုပ္စိုး​ကို ခ​႐ိုင္တ​ရား​႐ံုး​လႊ​ဲ

သရ​ပါ​မ​ဂၢ​ဇ​င​္း​ရဲ​႕ အယ္ဒီ​တာ မေ​တး​ႏု​ယ​ဥ​္ (ခ) မႏ​ုႏု​ယဥ္ကို သတ္ခဲ...

ရန္ကုန္က ေ​ရွး​ေ​ဟာ​င​္း​အေ​ဆာက္အ​ဦး​ေ​တြ​ရဲ​႕​သ​မို​င​္းေ​တြ​ကို ရွ​င​္းျ​ပ​မ​ယ​္

ရန္ကု​န​္​ၿ​မိ​ဳ​႕ ေ​ရွး​ေ​ဟာ​င​္း​အေ​ဆာက္အ​အံု​ေ​တြ​ရဲ​႕ ဗိသုကာ​လက...

အနိ​မ​့္​ဆံုး​လ​စာ မ​သတ္မွတ္ရ​င​္ အလုပ္သ​မား​သ​ပိ​တ​္ေ​တြ​လာ​မ​ယ​္

ေ​ရႊ​ျ​ပည္သာ စက္မႈ​ဇုန္အ​တြ​င​္း​မွာ သ​ပိတ္စ​ခ​န​္း​ဖြ​င​့္​ထား​တဲ့...

ေ​သ​ဆံုး​သူ မႏ​ုႏု​ရင္ကိ​စ​ၥ အမႈ​ကို အမွန္အ​တို​င​္း​ပဲ ျ​ဖ​စ​္ေ​စခ်င္တယ္လို​႔ မိ​ခ​င​္ေျ​ပာ

ဒီ​ဇင္ဘာ ၂​၅​ရ​က​္ေ​န​႔ အေ​စာ​ပို​င​္း​မွာ ထိုး​ႀ​ကိတ္က​န​္ေက်ာ​က​္...

အ႐ိုးက်ီး​ေ​ပါ​င​္းျ​ဖစ္လာ​ရ​င​္ ဘယ္လို​ကု​သႏ​ိုင္လဲ​ဆို​တာ မေ​လး​ေ​ရာက္ဆ​ရာ​ဝ​န​္​ႀ​ကီး​ရွ​င​္းျ​ပ

ခါး​နဲ​႔ လည္ပ​င​္း​မွာ ျ​ဖစ္တတ္တဲ့ အ႐ိုးက်ီး​ေ​ပါ​င​္းေ​ရာ​ဂါ​ကို...

ႏႈတ္ခ​မ​္း​ကြဲ အာ​ေ​ခါင္ကြဲ​ကေ​လး​ေ​တြ​ကို အခ​မဲ့ ခြဲ​စိ​တ​္ေ​ပး​ေ​န

အေ​မ​ရိ​ကန္က Alliance For Smiles အဖြဲ​႔​က ေ​မ့​ေ​ဆး၊ ခြဲ​စိတ္နဲ​႔ ကေ​လး​အထူး​ကု...

ဟဲ​လို .... လူ​ႀ​ကီး​မ​င​္းေ​ခ​ၚ​ဆို​ေ​သာ .... အားနာ​ပါ​တယ္ရွ​င​္

ကု​မ​ၸ​ဏီ​သတ္မွတ္တဲ့ က်​ပ​္ ၁​၅​ဝ⁠ဝ​ထ​က​္ ပို​ၿ​ပီး​ေ​ရာ​င​္း​တဲ့...

ေျ​မ​နီ​ကု​န​္းေစ်း​ေ​ဟာ​င​္း​ကိ​စ​ၥ ေ​န​ရာ​ျ​ပန္မခ်ေ​ပး​တာ​ကို ၿ​မိ​ဳ​႕ေ​တာ​္​ဝ​န​္​ဦး​လွ​ျ​မ​င​့္

ရန္ကု​န​္​ၿ​မိ​ဳ​႕ ခ်​င​္း​တြ​င​္း​လ​မ​္း​နဲ​႔ သံ​လြင္လ​မ​္းေ​ထာ​င​...

ေ န ျခ ည္ ထိ ပ္ ထ ာ း - မ င္ း ဒ ႆ ၊ စို း ပို င္

ေ န ျခ ည္ ထိ ပ္ ထ ာ း - မ င္ း ဒ ႆ ၊ စို း ပို င္ ခု ႏွ စ္ ေ ဆ ာ င္ ခ န္း ဘုံ အ လ ယ္...

အင​္း​စိ​န​္ေ​ထာင္တြ​င​္း သ​ပိ​တ​္ ၂​၄ႏ​ွ​စ​္ျ​ပ​ည​့္ ရန္ကုန္မွာ က်​င​္း​ပ

၁​၉⁠၉​ဝျ​ပ​ည​့္ စက္တင္ဘာ ၂​၅​ရ​က​္ေ​န​႔​မွာ ရန္ကု​န​္​ၿ​မိ​ဳ​႕ အင​္း...

မိ​ခင္ဘာ​သာ​စကား​နဲ​႔ ေက်ာ​င​္း​ပညာ​သ​င​္​ၾ​ကား​ခြ​င​့္ MINE ေ​တာ​င​္း​ဆို

တို​င​္း​ရ​င​္း​သား​လူမ်ဳ​ိးေ​ပါ​င​္း ၁​ဝ​ဝေက်ာ​္ေ​န​ထို​င​္​ၿ​ပီး...

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ​႕ သ​မို​င​္း​နဲ​႔​လ​မ​္း​ညႊန္ခ်က္ကို လိုက္နာ​ခဲ့​ရ​င​္ ျ​မန္မာ​ျ​ပည္ကံ​ၾ

ျ​မန္မာ့​လြတ္လ​ပ​္ေ​ရး ဗိသုကာ​ႀ​ကီး ဗိုလ္ခ်ဳ​ပ​္ေ​အာင္ဆ​န​္း​ရဲ​႕...

တ႐ုတ္ကို ဇနီးမယားအျဖစ္ ေရာင္းစားမႈ ၂ဝ၁၄ထဲ ျမင့္တက္လာဟု ရဲတပ္ဖြဲ႔ေျပာ

၂​ဝ​၁​၄​ခုႏ​ွစ္အ​တြ​င​္း ျ​မန္မာႏ​ိုင္ငံ​ကေ​န ျ​ပည္ပႏ​ိုင္ငံ​ေ​တြ​က...

Ooredoo 3G ဆင္းကတ္ေတြ ၾသဂုတ္ ၁ရက္ေန႔မွာ စေရာင္းမွာလား

ျ​မန္မာ့​ဆက္သြ​ယ​္ေ​ရး​ရဲ​႕ ႏွ​စ​္ေ​ပါ​င​္းမ်ား​စြာ ထိ​န​္းခ်ဳပ္ထား...

လက္ပံ​ေ​တာ​င​္း မီး​ေ​လာင္ဗံုး ၂​၇​လ​ရွိ​ခဲ့​ၿ​ပီ … တ​ရားမွ်​တ​မႈ​ဘယ္မွာ​လဲ

လက္ပံ​ေ​တာ​င​္းေ​တာင္သ​ပိတ္စ​ခ​န​္း​ကို မီး​ေ​လာင္ဗံုး​ေ​တြ​နဲ​႔​ၿ...

ျ​မန္မာ​လူ​င​ယ​္ေ​န​႔​ဆို​ၿ​ပီး ဘာ​လို​႔​မ​သတ္မွ​တ​္​ၾ​က​တာ​လဲ

ႏိုင္ငံ​တကာ​လူ​ငယ္မ်ား​ေ​န​႔​အျ​ဖ​စ​္ ၾ​သ​ဂု​တ​္ ၁​၂​ရ​က​္ေ​န​႔​ကို...

အစိုးရ​သာ ဥ​ပေ​ဒ​မဲ့​မ​လုပ္ရ​င​္ သီလ​ဝါ​မွာ ေ​ဒသ​ခံ​ေ​တြ ဒု​က​ၡေ​ရာက္ပါ့​မ​လား

သီလ​ဝါ အထူး​စီး​ပြား​ေ​ရး​ဇုန္ထဲ လယ္ယာ​ေျ​မ​သိ​မ​္း​ယူ​ၿ​ပီး နစ္နာ​...

ေ​ရ​နံ-ဓာ​တ​္ေ​ငြ​႔​ပိုက္လို​င​္း မေ​တာ​္​တ​ဆျ​ဖစ္ရ​င​္

ျ​မန္မာ-တ​႐ု​တ​္ ေ​ရ​နံ​နဲ​႔​ဓာ​တ​္ေ​ငြ​႔​ပိုက္လို​င​္း မေ​တာ​္​တ​ဆ...